STP marketing คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

Nut Chutimon
September 6, 2023

นอกจากการที่เราจะสร้างแบรนด์หรือมาตรฐานของธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จักแล้ว สินค้าหรือบริการทุกอย่างก็ย่อมไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคทุกคนเสมอไป นอกจากการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้ว เรายังจะต้องหากลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุดให้สอดคล้องกับธุรกิจของเราเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเดินหน้าทำตลาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวน STP  Marketing จะช่วยให้เพิ่มความสำเร็จของธุรกิจมากยิ่งขึ้น

STP Marketing คือแนวคิดหรือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการวางแผนการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ “จุดขาย” ให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกันมากที่สุด

STP มาจาก Segmentation (Segmentation), Targeting (Targeting), และ Positioning (Positioning)

ขั้นตอนการทำงานของ STP

Segmentation (การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย) 

การแบ่งกลุ่มตลาดหรือ Segmentation เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภคหรือตลาดออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีลักษณะและความต้องการที่คล้ายกัน เพื่อที่จะสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและเป็นประสิทธิภาพขึ้น การทำ Segmentation มีรายละเอียดดังนี้

การรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนแรกนี้ ธุรกิจควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอายุ, เพศ, รายได้, พฤติกรรมการซื้อ, สิ่งที่สนใจ, และปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ

การแบ่งกลุ่ม

หลังจากได้ข้อมูลเพียงพอ สามารถทำการแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หรือตัวแบ่งที่เหมาะสม สามารถเข้าเรียนรู้ กลุ่มลูกค้าแต่ละ Generation วางแผนธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • การแบ่งตามอายุ: เช่น กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น, กลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่
 • แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อ: เช่น กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์, กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ชอบช้อปปิ้งในร้านหรือตลาด

การระบุกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากแบ่งกลุ่มตลาด จะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเน้น กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่มีความสนใจและศักยภาพในการเป็นลูกค้าของธุรกิจ

การสร้างกลยุทธ์การตลาด

หลังจากระบุกลุ่มเป้าหมาย จะต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม เช่น การสร้างโฆษณาหรือโปรโมชั่นที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ ไม่ว่าจะเป็น ทำ SEO สายขาว , ยิงแอด ทำการตลาด Facebook และอื่น ๆ

การวัดและประเมิน

หลังจากที่มีกลยุทธ์การตลาดในแต่ละกลุ่ม เราควรประเมินผลและวัดความสำเร็จ โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลการขาย เพื่อที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต

Segmentation ช่วยให้ธุรกิจสามารถเน้นทรัพยากรและกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนในการตลาดและเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Targeting (การเลือกกลุ่มเป้าหมาย)

การเลือกกลุ่มย่อยหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่มีความสนใจและศักยภาพในการเป็นลูกค้าของธุรกิจ

การใช้เกณฑ์เช่นขนาดตลาด,ความคิดถึงและความเป็นไปได้ในการสร้างกำไรเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมาย

การ Targeting เป็นขั้นตอนที่สองในกระบวนการการตลาด STP (Segmentation, Targeting, Positioning) ซึ่งเน้นการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายในการจำกัดทรัพยากรและสนับสนุนการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

ขั้นตอนในการ Targeting

เลือกกลุ่มเป้าหมาย (Select Target Segment)

 • หลังจากที่ได้แบ่งกลุ่มตลาดในขั้นตอน Segmentation จะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการเน้น
 • ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นขนาดตลาด, ความคิดถึงและความเป็นไปได้ในการสร้างกำไรของแต่ละกลุ่ม

การกำหนดกลยุทธ์ (Develop Targeting Strategy)

 • หลังจากที่คุณเลือกกลุ่มเป้าหมาย คุณจะต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มนี้
 • การกำหนดกลยุทธ์จะเน้นวิธีการที่คุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, หรือการสร้างความรู้จัก

การพัฒนาสินค้าหรือบริการ (Develop Product or Service)

 • การปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • การทำงานกับทรัพยากรอื่น ๆ เช่นการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีความพร้อมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างกลยุทธ์การตลาด (Develop Marketing Mix)

 • การสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคา, การโฆษณา, การกระจายสินค้าหรือบริการ, และโปรโมชั่น
 • กลยุทธ์การตลาดควรเน้นการสร้างคุณค่าและสร้างความสนใจในกลุ่มเป้าหมาย

การวัดและประเมิน (Measure and Evaluate)

 • หลังจากการปฏิบัติการตลาดในกลุ่มเป้าหมาย คุณควรวัดและประเมินผลเพื่อทราบว่ากลยุทธ์การตลาดของคุณเป็นไปตามแผนหรือไม่
 • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลการขายเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต
 • การ Targeting ช่วยให้ธุรกิจสามารถเน้นทรัพยากรและกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มีโอกาสสร้างความสำเร็จในการตลาดและการขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประสิทธิผล.

Positioning (การวางตำแหน่ง)

Positioning ในที่นี้หมายถึงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์หรือตำแหน่งที่เหมาะสมและโดดเด่นในใจของกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้สึกและความคิดเห็นที่ดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ขั้นตอนในกระบวนการ Positioning ดังนี้

ระบุสมบัติหรือคุณค่าที่โดดเด่น (Identify Unique Selling Proposition – USP)

 • ระบุสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่ง
 • สิ่งนี้เรียกว่า Unique Selling Proposition (USP) หรือสิ่งที่ทำให้คุณมีจุดเด่นเฉพาะตัว

เข้าใจตลาดและกลุ่มเป้าหมาย (Understand the Market and Target Audience)

 • ควรทำการวิเคราะห์และเข้าใจลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 • การเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการและสิ่งที่พวกลูกค้าคาดหวัง

สร้างข้อความที่โดดเด่น (Craft a Unique Message)

 • ใช้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อสร้างข้อความที่โดดเด่นและน่าจดจำ ข้อความนี้ควรสื่อความเป็นเจ้าของภาพลักษณ์ที่คุณต้องการสร้าง

การเลือกช่องทางการสื่อสาร (Choose Communication Channels)

 • เลือกช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารข้อความ Positioning  สื่อออนไลน์เช่นเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, หรือสื่อแบบออฟไลน์เช่นโฆษณาทางโทรทัศน์หรือพิมพ์

การวัดและประเมิน (Measure and Evaluate)

หลังจากที่ได้ส่งข้อความ Positioning ควรวัดและประเมินผลเพื่อทราบว่ากลยุทธ์ Positioning เป็นไปตามแผนหรือไม่

Positioning ช่วยให้ธุรกิจสร้างภาพลักษณ์และตำแหน่งที่เหมาะสมตอบโจทย์ของลูกค้า ช่วยในการกำหนดตัวตนของธุรกิจในการมองหาของลูกค้า บริษัท Digital Marketing Agency จะเข้ามาช่วยเหลือทุกธุรกิจให้สามารถเติบโตบนโลกออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

STP Marketing ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้งานทรัพยากรทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องแข่งขันในทุกกลุ่มลูกค้าและสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการและมีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความคิดเห็นและความเชื่อมั่นในตลาดได้อย่างดีและทำให้มีโอกาสสร้างความสำเร็จในการตลาดและการขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก STP Marketing แล้วก็ยังมี 7P Marketing ที่สามารถช่วยพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิตัลได้อีกด้วย

Share: